1. УСЛУГЕ И ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА

    Стручна служба Јужнобанатског Управног округа а

    посебно писарница је на

     

услузи грађанима и свим осталим заинтересованим правним и физичким лицима сваког

радног дана у интервалу од 8,00 до 14,00.

Писарница је у Округу уједно и пријемна канцеларија, преко које се одвија сва

кореспонденција између грађана,

физичких и правних лица са једне стране и

републичких органа са друге стране.

У пријемној канцеларији се пружају следеће услуге:

- обавештења о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и

предаји захтева,

пријава,

представки и других поднесака,

као и информације о таксама

у случајевима када се оне наплаћају у складу са Законом о републичким

административним таксама;

- обавештења о току поступка покренутог по захтеву странке;

- пружање грађанима и других информација које треба да им олакшају обављање

послова код органа државна управе.

Поднесци који су упућени министарствима, службеник писарнице уредно, по

правилима канцеларијског пословања, заводи и доставља у рад надлежном

министарству. Пошто поступи по захтеву странке или по службеној дужности

инспектор доноси акт у виду обавештења, закључка или решења које обавезно мора да

садржи поуку о правном леку, назив органа коме се подноси евентуална жалба као и

опис жалбе.

Поднесци који се упућују начелнику округа најчешће су информативног

карактера тј. обавештења о одређеним догађајима као и разни захтеви странака за

помоћ у остваривању права.

 

Share