УСЛОВИ

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или

гимназија, положен државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у

струци, познавање рада на рачунару

 

6. Радно место оператера-дактилографа

2 IV врста радних места

Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању,

израђује табеле и копије појединих аката или других текстова;

врши унос текстова и

података на магнетне медијуме за формирање базе података; обавља и друге послове по

налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ

IV

степен стручне спреме друштвеног или информатичког смера или

гимназија, или стечено специјалистичко образовање, познавање рада на рачунару,

положен испит за дактилографа

 

 

Share