ПРЕЛАЗНЕ И

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Начелник Управног округа ће на радна места утврђена овим Правилником

распоредити државне

службенике и намештенике у року од 10 дана од дана ступања

на снагу овог Правилника.

Члан 7.

По ступању на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби

Јужнобанатског Управног округа број

904-111-0022/2009-01 од 30. децембра 2009. год.

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Владе, осмог дана од

дана објављивања на огласној табли Стручне службе Јужнобанатског Управног округа.

Број: 904-111- 0001/2012-01

Панчево 02.август 2012. године

НАПОМЕНА: Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем

уређењу и систематизцији радних места у Стручној служби Јужнобанатског управног

округа ступа на снагу 25. септембра 2012. године.

Тачност преписа оверав Н а ч е л н и к

Шеф Одсека Јужнобанатског Управног округа

Жељко Павловић дипл.правник Ивица Жарков дипл.правник

 

 

Share