Grb-Srbije

 

 
 
 
ИНФOРМАТОР О РАДУ ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2012. ГОДИНУ

 

 
 I.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

 

Назив органа:

Јужнобанатски Управни округ

 

Адреса седишта:

Трг краља Петра I 2-4, Панчево

Матични број:

08852022

 

Порески индентификациони број:

104156815

 

Адреса за пријем поднесака:

Панчево, Трг краља Петра I 2-4, IV спрат соба 414

Кабинет начелника:

телефон: 013/ 345 – 580, 2580 – 005 факс: 013/ 346 – 940

email adresa:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Рачуноводство:

телефон: 013/2580 – 005;  2580 – 005

факс: 013/ 346 – 940

 email adresa

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Писарница:

 телефон: 013/ 2580 – 005

 факс: 013/ 346 – 940

 

Закон о државној управи („Сл. гласник РС“ број 101/2007 и 95/2010) прописује:

да се Управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седиштe

органа државне управе; да у управном округу органи државне управе могу, по

 сопственој одлуци, могу вршити један или више следићих послова државне управе: да

 решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом

 степену решавали имаоци јавних овлашћења, да врше надзор над радом ималаца јавних

 овлашћења и да врше инспекцијски надзор.

 

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручја и седиште

 управних округа. Влада је дужна да подручје управног округа одреди тако да оно

 омогући рационалан и делотворан рад окружних подручних јединица органа државне

 управе. Уредбом којом образује управне округе Влада одређује и услове под којима

 органи државне управе могу образовати подручне јединице за два или више управних

 округ, једану или више општина, град или аутономну покрајину.

 

Информатор о раду Стручне службе Јужнобанатског Управног округа ( у даљем

 тексту информатор) је сачиње на основу члана 39. Закона о слободном приступу

информацијама од јавног значаја ( „Сл. гласник РС“ број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и

 36/2010) и Упутсту за израду и објављивање информатора о раду државних органа

 

(„Сл. гласник РС“ 68/2010).

Информатор је доступан јавности на сајту

www.juznobanatskiokrug.org.rs

и у просторијама Управног округа (Панчево,Трг краља Петра I 2-4 соба

418)

где се може добити и бесплатан примерак.

Особа одговорна за тачност података је Жељко Павловић,

дипломирани правник, запослен на радном месту шефа Одсека у Стручној служби Јужнобанатског Управног округа.

Појам Округа датира из времена примене Уредбе о начину вршења послова

министарстава и посебних организација ван њиховог седишта („Службени гласник РС“

бр.3/92,36/92,53/92,60/93 и 5/95) који је донела Влада Републике Србије на основу

члана 90 тачка 5. Устава РС и члана 2.тачка 5. Закона о Влади РС („Службени гласник РС“број 5/91).

Законом о државној управи (Службени гласник РС“ број 79/05

, 101/2007

и 98/2010) утвђен је појам и начин образовања Управних округа а Уредбом о Управним

окрузима („Службени гласник РС“ број 15/06) утврђени су услови под којима

министарства, посебне организације и органи управе у саставу министарства могу да

образују подручне јединице за два управна округа или више њих, за општину или више

општина и назив, подручје и седиште Управног округа.

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата подручне

јединице свих органа државе које су образоване за његово подручје.

 

 

  

Jужнобанатски Управни округ је основан на територији седам

општина и једног

 

града и то:

- град Панчево,

- општина Ковин,

- општина Ковачица,

- општина Опово,

- општина Алибунар,

- општина Вршац,

- општина Бела Црква и

- општина Пландиште.

У Управном округу орган државне управе обавља следеће:

- решава у управним стварима у првом степену

- решавање о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења

- да врши надзор над радом ималаца јавних овлашћења

- да врши инспекцијски надзор.

Орган државне управе који самостално одлучи да у Управном округу врши макар

један посао државне управе, у обавези је да правилником образује своју окружну

подручну јединицу и одреди послове које ће вршити у њој.

II.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈУЖНОБАНАТСКОГ УПРАВНОГ

ОКРУГА

 

1. Начелник Управног округа

Стручна служба Јужнобанатског Управног округа

2. Шеф Одсека

3.Радно место за подршку правним пословима

4. Финансијско-материјални и књиговодствени послови

5. Финансијско обрачунски послови

6. Оператер за канцеларијске послове

7. Оператер дактилограф

 

На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник

Републике Србије" број 79/05 и 101/07), и члана 46. Закона о државним службеницима

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 исправка,64/07

и 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. Уредбе о начелима за унутрашње уређење

и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и

службама Владе ("Службени гласник Републике Србије", број 81/07-пречишћен текст

и 69/2008), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних

места државних службеника ("Службени гласник Републике Србије“ број 117/05

108/08 и 109/09) и члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника

("Службени гласник Републике Србије“ бр. 5/06 и 30/06), начелник Јужнобанатског

 

Управног округа, доноси

Током 2012. године уз сва неопходна мишљења надлежних министарстава и

 служби и сагласност Владе изврена је измена и допуна Правнилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Јужнобанатског управног округа. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизцији радних места у Стручној служби Јужнобанатског управног округа

 

 

ступио је на снагу 25. септембра 2012. године.

 

 
 
 
 

         П Р А В И Л Н И К

 

        о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

       у Стручној служби Јужнобанатског управног округа

 

- пречишћен текст -

(закључно са 02.08.2012. године )

 

 
На основу члана 43. став 2. Закона о државној управи

(„Службени гласник Републике Србије" број 79/05 и 101/07), и члана 46. Закона о државним службеницима

(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 79/05, 81/05 исправка, 83/05 исправка,64/07

и 67/07-исправка, 116/08 и 104/09), члана 4. Уредбе о начелима за унутрашње уређење

и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и

службама Владе ("Службени гласник Републике Србије", број 81/07-пречишћен текст

и 69/2008), члана 4. Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних

места државних службеника ("Службени гласник Републике Србије“ број 117/05,

108/08,109/09 и 95/10), члана 3. Уредбе о разврставању радних места намештеника

("Службени гласник Републике Србије“ бр. 5/06 и 30/06), и члана 43. став 3. Закон о

Влади („Службени гласник Републике Србије“, број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08 и 16/11)

начелник Јужнобанатског Управног округа, доноси

П Р А В И Л Н И К

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

у Стручној служби Јужнобанатског Управног округа

I УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се унутрашње уређење, начин руковођења и

одговорности, укупан број државних службеника на положају и опис њихових

послова, број радних места по сваком звању за државне службенике и сваку врсту

радних места за намештенике, са називом и описом послова, потребан број

државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење за

свако радно место у Стручној служби Јужнобанатског Управног округа са седиштем

у Панчеву (у даљем тексту: Стручна служба).

II

ДЕЛОКРУГ И УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

-Делокруг Стручне службе -

Члан 2.

За обављање послова из делокруга Стручне службе образује се следећа ужа

унутрашња јединица:

 


 

 

 1. ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Члан 3.

У Одсеку за опште послове обављају се послови који се односе на: остваривање

сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе; пружање стручне и

техничке потпоре начелнику управног Округа и за послове заједничке свим окружним

подручним јединицама, подручним јединицама органа државне управе на подручју

Управног округа, образованим за подручје шире или уже од подручја Управног округа;

пружање стручне и административно-техничке подршке Савету Управног округа;

послови припреме Пословника о раду Савета Управног округа; обављање управних

послова у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног

односа државних службеника и намештеника, послови у којима се обезбеђује

доступност информацијама од јавног значаја; послови из области безбедност и здравље

на раду; послови развоја кадрова; припрема и споровођење Плана интегритета службе;

послови оцењивања државних службеника; послови анализирања радних места;

планирање извршења буџета и квота; израду захтева за промену у апропријацији и

промени квоте; израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер

средстава; контролу расхода; обраду плаћања и евидентирање трошкова; финансијско

извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима; прикупљање и

контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих

запослених; састављање анализа, извештаја и информација; набавку, чување и издавање

канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног ивентара; пријем,

евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција предмета;

дактилографски послови и послови умножавања материјала; превоз путничким

аутомобилима; текуће одржавање пословног простора и други послови од значаја за

рад управног Округа.

III РУКОВОЂЕЊЕ

И ОДГОВОРНОСТ

Члан 4.

Стручном службом руководи начелник Јужнобанатског Управног округа.

Начелник Управног округа за свој рад одговара Министру за државну управу и

локалну самоуправу и Влади.

Одсеком руководи шеф Одсека.

Шеф Одсека одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи начелнику

Управног Округа.

Запослени у Стручној служби одговарају за свој рад шефу Одсека, односно

начелнику Управног Округа.

 

 


 

 

IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Члан 5.

Систематизација радних места садржи:

- државних службеника на положају

1 (начелник Управног округа)

- 1 радно место у звању саветника

1 (1 државни службеник)

- 1 радно место у звању млађи саветник 1 (1 државни службеник)

- 2 радна места у звању сарадника

2 (2 државна службеника)

- 1 радно место у звању референта

3 (3 државна службеника)

- 1 радно место у IV врсти радних

места намештеника

2 (2 намештеника)

1. Начелник Управног округа

1

Руководи и планира рад у Стручној служби и пружа стручна упутства;

усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати

остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе, стара

се о условима за њихов рад; прати примену директива и инструкција које су издате

окружним подручним јединицама органа државне управе и надзире рад државних

службеника и намештеника у окружним подручним јединицама органа државне управе

и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против

њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове

државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире или

уже од подручја Управног округа и општинама ради побољшања рада окружних

подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне

управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване

су за подручје уже или шире од подручја Управног округа; сазива и председава

седницама Савета Управног округа; најмање једном годишње подноси Министру за

државну управу и локалну самоуправу извештај о раду Савета и Стручне службе.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске

академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири

године, најмање девет година радног искуства у струци и положен државни стучни

испит.

2а. Радно место за подршку правним пословима

1  Млађи саветник

 

Учествује у изради уговора за потребе Управног округа; припрема материјал за

седнице Савета и пружа административно техничку подршку Савету Управног округа;

учествује у обављању послова којима се обезбеђује доступност информацијама од

јавног значаја и ажурира јавну презентацију Управног округа; учествује у припреми и

изради Плана интегритета органа; сарађује са другим органима у поступку остваривања

права државних службеника, намештеника и осталих запослених из области пензијског,

инвалидског и здравственог осигурања; учествује у припреми и изради нацрта

кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и

бројем државних службеника и намештеника; учествује у спровођењу поступка јавних

набавки; обавља послове из области безбедност

и здрављa

на раду; обавља и друге

послове по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске

академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке

струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири

године, радно искуство у струци од једне године или најмање пет година радног стажа

у државним органима и положен државни стручни испит.

 

 


 

 

3. Радно место за финансијско-материјалне

     и књиговодствене послове

1 Сарадник

„Обрађује, контира и књижи књиговоствене исправе, уноси податке у систем

главне књиге и помоћне евиденције и врши сравњење књиговодственог стања главне

књиге трезора са помоћном евиденцијом; учествује у припреми предлога финасијског

плана за израду Закона о буџету и припрема завршни рачун; израђује периодичне

извештаје о извршењу буџета и исте доставља Министарству наклежном за послове

финасија; усаглашава реализоване обавезе са одобреним месечним квотама и стара се о

економичном трошењу буџетских средстава; усклађује захтеве за пренос средстава са

одобреним средствима и припрема и уноси у систем захтеве за плаћање; обавља остале

послове по налогу шефа Одсека“

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области економске науке на

студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије),

односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног искуства у

струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

4. Радно место за финансијске и обрачунске послове

 1 Сарадник

Учествује у финансијском планирању на дневном, месечном и годишњем нивоу

и планове уноси у систем; стара се о економичном трошењу буџетских средстава;

прима и евидентира књиговодствену документацију; припрема, израђује и уноси

захтеве за плаћања у систем; усаглашава реализоване обевезе са одобреним месечним

квотама; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада запослених у

Стручној служби; учествује у изради документације за спровођење јавних набавки и

потребне документације за попис; обавља остале послове по налогу шефа Одсека“

УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне или економске

науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне

студије), односно на студијама у трајању до три године, најмање три године радног

искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

5. Радно место за канцеларијске послове

3 Референт

Прима, прегледа и евидентира пошту; формира и заводи предмете, доставља их

у рад, разводи кроз доставну књигу и архивира; отпрема пошту и води евиденцију о

утрошку поштанских трошкова; даје обавештење странкама у вези кретања предмета;

формира базу података пријемне канцеларије; обавља и друге послове по налогу шефа

Одсека.

 

 


 


 

УСЛОВИ

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смера или

гимназија, положен државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у

струци, познавање рада на рачунару

 

6. Радно место оператера-дактилографа

2 IV врста радних места

Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању,

израђује табеле и копије појединих аката или других текстова;

врши унос текстова и

података на магнетне медијуме за формирање базе података; обавља и друге послове по

налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ

IV

степен стручне спреме друштвеног или информатичког смера или

гимназија, или стечено специјалистичко образовање, познавање рада на рачунару,

положен испит за дактилографа

 

 


 

 

ПРЕЛАЗНЕ И

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Начелник Управног округа ће на радна места утврђена овим Правилником

распоредити државне

службенике и намештенике у року од 10 дана од дана ступања

на снагу овог Правилника.

Члан 7.

По ступању на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби

Јужнобанатског Управног округа број

904-111-0022/2009-01 од 30. децембра 2009. год.

Члан 8.

Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности Владе, осмог дана од

дана објављивања на огласној табли Стручне службе Јужнобанатског Управног округа.

Број: 904-111- 0001/2012-01

Панчево 02.август 2012. године

НАПОМЕНА: Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем

уређењу и систематизцији радних места у Стручној служби Јужнобанатског управног

округа ступа на снагу 25. септембра 2012. године.

Тачност преписа оверав Н а ч е л н и к

Шеф Одсека Јужнобанатског Управног округа

Жељко Павловић дипл.правник Ивица Жарков дипл.правник

 

 


 

ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Начелник Управног округа

Управни округ има начелника, који за свој рад одговара министру надлежном за

послове управе и Влади. Према Закону о државној управи начелник управног округа

има положај државног службеника а послови које обавља су следећи:

-руководи и планира рад у Стручној служби и пружа стручна упутства;

-усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;

-прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне

управе, стара се о условима за њихов рад;

 

-прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним

јединицама органа државне управе;

 

-надзире рад државних службеника и намештеника у окружним подручним

јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа

покретање дисциплинског поступка против њих;

 

-сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове

државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за подручје шире

или уже од подручја Управног округа и општинама ради побољшања рада

окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица

органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног

округа, а образоване су за подручје уже или шире од подручја Управног округа;

сазива и председава седницама Савета Управног округа;

 

-најмање једном годишње подноси Министру за државну управу и локалну

самоуправу извештај о раду Савета и Стручне службе.

Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и

инструкције које су издате окружним подручним јединицама и извод из плана рада

органа управе које се односи на план рада окружне подручне јединице.

Законом о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05,101/07 и 95/10)

предвиђа постојање Савета Управног округа, ради усклађивања рада органа државне

управе и локалне самоуправе на подручју Управног октуга. Савет чине начелник

Управног округа и председници општина и градоначелници градпва са подручја округа,

чија је обавеза давање предлога за побољшање рада Управног округа и окружних

подручних јединица. Обавеза начелника је да предлоге Савета проследи министру

надлежном за послове управе и руководиоцима органа државне управе који имају

подручне јединице на подручју управног округа. Начин рада Савета Управног округа

регулисан је Уредбом о начину рада Савета Управног округа („Службени гласник РС“

број 15/06).


ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Законом о државној управи

(„Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) је

утврђено да је рад органа државне управе јаван и да су органи државне управе дужни

да јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ

информацијама од јавног значаја.

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног

значаја je Жељко Павловић, шеф Одсека, тел. 013/2580 005,

eмаil Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтева за приступ информацијама од јавног значаја у протеклој години није било.

Напомена: подаци о ПИБ-у, радном времену

Jужнобанатског Управног округа

адреси и електронској адреси су у обавезном делу Информатора, означеном бројем I.

 

 


 

Позитивно правни прописи којима је регулисан рад Управних округа су следећи:

-Закон о државној управи

(„Службени гласник РС“ број 79/05,101/2007 и 98/2010)

-Закон о државним службеницима

(„Службени гласник Рс“ број 79/05,81/05, 83/05, 64/07, 67/07,116/08 и 104/09)

-Закон о платама дражавних службеника и намештеника

(„Службени гласник РС“ број 62/06, 63/06,115/06,101/07 и 99/10)

-Уредба о оцењивању државних службеника

(„Службени гласник РС“ број 11/06 и 109/09)

-Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у

министарствима, посебним организацијама и службама Владе

(„Службени гласник РС“ број 81/07 и 69/08)

 

-Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места

дражавних службеника

(„Службени гласник РС“ број 117/05,108/08,109/09 и 65/10)

-Уредба о Управним окрузима

(„Службени гласник РС“ број15/06)

-Уредба о начину рада Савета управног округа

(„Службени гласник РС“ број 15/06)

-Уредба о припреми кадровског плана у државним органима

(„Службени гласник РС“ број 8/06)

-Уредба о разврставању радних места намештеника

(„Службени гласник РС“ број 5/06 и 30/06)

 

-Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места

у државним органима

(„Службени гласник РС“ број 41/07 и 109/09)

-Закон о буџету Републике Србије за 2010 годину

(„Службени гласник РС“ број 107/09 и 91/10)

 

 


 

 

 

 1. УСЛУГЕ И ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА

  Стручна служба Јужнобанатског Управног округа а

  посебно писарница је на

   

услузи грађанима и свим осталим заинтересованим правним и физичким лицима сваког

радног дана у интервалу од 8,00 до 14,00.

Писарница је у Округу уједно и пријемна канцеларија, преко које се одвија сва

кореспонденција између грађана,

физичких и правних лица са једне стране и

републичких органа са друге стране.

У пријемној канцеларији се пружају следеће услуге:

- обавештења о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и

предаји захтева,

пријава,

представки и других поднесака,

као и информације о таксама

у случајевима када се оне наплаћају у складу са Законом о републичким

административним таксама;

- обавештења о току поступка покренутог по захтеву странке;

- пружање грађанима и других информација које треба да им олакшају обављање

послова код органа државна управе.

Поднесци који су упућени министарствима, службеник писарнице уредно, по

правилима канцеларијског пословања, заводи и доставља у рад надлежном

министарству. Пошто поступи по захтеву странке или по службеној дужности

инспектор доноси акт у виду обавештења, закључка или решења које обавезно мора да

садржи поуку о правном леку, назив органа коме се подноси евентуална жалба као и

опис жалбе.

Поднесци који се упућују начелнику округа најчешће су информативног

карактера тј. обавештења о одређеним догађајима као и разни захтеви странака за

помоћ у остваривању права.

 


 

 

ПОДАЦИ О ПЛАНИРАНИМ ПРИХОДИМА И

РАСХОДИМА

Буџет за 2011 .годину по ставкама

-411 Плате и додаци запослених

8.621.000,00

-412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.678.000,00

- 413 Награде у натури

1.000,00

- 414 Социјална давања запосленима

100.000,00

- 415 Накнаде трошкова за запослене

800.000,00

- 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

1000,00

- 421 Стални трошкови

1.729.000,00

- 422 Трошкови путовања

11.000,00

- 423 Услуге по уговору

278.000,00

- 425 Текуће поправке и одржавање

217.000,00

- 426 Материјал

1.269.000,00

- 482 Порези, обавезне таксе и казне

100.000,00

-483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000,00

-512 Машине и опрема

180.000,00

- 515 Нематеријална имовима 81.000,00

Планирана средства за

2013.годину по ставкама

-411 Плате и додаци запослених

9.500.000,00

-412 Социјални доприноси на терет послодавца

1.821.000,00

- 413 Награде у натури

1.000,00

- 414 Социјална давања запосленима

50.000,00

- 415 Накнаде трошкова за запослене

900.000,00

- 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

1.000,00

- 421 Стални трошкови

1.687.000,00

- 422 Трошкови путовања

200.000,00

- 423 Услуге по уговору

250.000,00

- 425 Текуће поправке и одржавање

300.000,00

- 426 Материјал

1.200.000,00

- 482 Порези, обавезне таксе и казне

50.000.00

-483 Новчане казне и пенали по решењу судова -

0.00

-512 Машине и опрема

200.000,00

-515

Нематеријална имовима 1.000,00

 

СРЕДСТВА ЗА РАД

Стручна служба Јужнованатског Управног округа смештена је у Панчеву у улици

Трг краља Петра I 2-4, на четвртом спрату у згради СО Панчево.

Управни округ једним делом користи затечени намештај и канцеларијску опрему

Општине Панчево, која се уредно евидентира пописом имовине који врши Општина

Панчево, а једним делом користи опрему која је наслеђена од Управе за заједничке

послове републичких органа

(без накнаде а на основу

Закона о државној управи члан

91 Службени гласник РС број 79/05) као и опрему коју је Округ сам обезбедио из

сопствених средстава.

Запосленима у стручној служби на располагању је следећа опрема

-14 рачунара

-15 штампача

-Скенер А4, МУСТЕК 2448 ТА

-Телефонска централа

PANASONIC KX-A616

-3 факс апарата

-Фотокопир апарат

-UPS SMART 2

-UPS RIELLO IDIALOG 2

-Anti switch at-fs 750 le

- 1 Рачунарски софтвер

-Путничка возила

1 возило ЈУГО СКАЛА 101

1 SKODA SUPER B

 

 


 

 1. НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

 

Материјал који настане у раду Округа и подручних јединица министарстава

(захтеви,пријаве,представке,записници,закључци,обавештења,решења,захтеви судији за

прекршаје,извештаји,анализе,финансијски извештаји и др.) чувају се у архиви (активној

и пасивној) и у архивском депоу. С обзиром да у Округу постоји аутоматска обрада

података, један део података се чува у рачунарима (серверу) а један део на дискетним

јединица.

Документација у вези са пословањем Округа као и досијеи запослених у Стручној

служби чувају се у Стручној служби.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ОКРУГ

Начелник и Стручна служба Управног округа располажу информацијама које се

конкретно тичу рада Округа али и информацијама до којих долазе контактима са

министарствима, посебним организацијама, органима територијалне аутономије и

органима локалне самоуправе.

У раду Округа се максимално поштује принцип јавности и отворености. Начелник

округа је отворен за сарадњу и комуникацију. Редовно прима странке и одржава

конференције за штампу на којима извештава о свом раду, раду округа и о другим

значајним питањима и одговара на постављена питања.

 

 


 

 1. ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА

СА СЕДИШТЕМ

У ЈУЖНОБАНАТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

Панчево, Трг краља Петра I 2-4, IV спрат

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

-тржишна инспекција – канцеларија 401,402,403

тел. 013 345-239 30 88 30 лок 749

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

-пољопривредни инспектори – канцеларија 407

тел. 013 30 88 30 лок 854, 353-221

-фитосанитарни инспектори – канцеларија 409

тел 013 30 88 30 лок 854, 353-221

-ветеринарски инспектори – канцеларија 410,411

тел 013 30 88 30 лок 715, 793

Министарство рада и социјалне политике

-инспектори за радне односе - канцеларија 405, 409

тел 344-378, 30 88 30 лок 729

-инспектори заштите на раду - канцеларија 406

тел 013 30 88 30 лок 731

Министарство енергетите, развоја и заштите животне средине

-Сектор за контролу и надзор

Група за управљање хемикалијама, биоцидима и СЕВЕСО постројењима

– канцеларија 410а

тел 013 2580-228

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

- просветни саветници - канцеларија 404

тел. 013 341-666

Министарство финансија и привреде

-туристички инспектор

тел. 013 354 552

Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику

- сектор за санитарни надзор

тел. 013 30 88 30 лок.705

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

-водна инспекција

– канцеларија 412

тел 013 30 88 30 локал 730

-шумарски инспектор - канцеларија 409

тел 013 30 88 30 лок 854, 353-221

 

покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

 - инспекција за заштиту животне средине

-канцеларија 412

тел 013 30 88 30 локал 730

Вршац, Светосавски трг 10

Тел. 013/ 835 - 445 835 – 542

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

 тржишна инспекција –

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

- ветеринарска инспекција –

Министарство рада и социјалне политике

-инспекција за радне односе

-инспекција за заштиту на раду

Министарство енергетите, развоја и заштите животне средине

-

Сектор за контролу и надзор

Група за управљање хемикалијама, биоцидима и СЕВЕСО постројењима

– канцеларија 410а

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

- инспекција за заштиту животне средине

Пландиште, Војводе Путника 38

Тел. 013/ 862-240

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

-ветеринарска инспекција

Ковин, ЈНА 5

Тел 013/ 741 - 431

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

-ветеринарска инспекција

Бела Црква, Милетићева 2

Тел. 013/853-993

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 • ветеринарска инспекција

Н а ч е л н и к

Јужнобанатског Управног округа

Ивица Жарков дипл. правник

 

 

 

 

 

Share