ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА СА СЕДИШТЕМ У ЈУЖНОБАНАТСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја
          Просветни саветници

2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине
          Ветеринарска инспекција
          Пољопривредна инспекција
          Фитосанитарна инспекцијa

          Еколошка инспекција

3. Министарство трговине, туризма и телекомуникација
          Тржишна инспекција

4.  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
          Инспекција рада

5.  Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију
          Санитарна инспекција

6. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
          Покрајинска инспекција за заштиту животне средине

7. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
          Водна инспекција
          Шумарско ловна инспекција

 

 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја (образована за подручје: Средњобанатски, Севернобанатски и Јужнобанатски управни округ)
      Просветни саветници

Број запослених: 2

Надлежност:

          У школској управи обављају се послови:
- стручно-педагошки надзор у установама;
- координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, директора и секретара установа;
- давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и осигурању квалитета образовања;
- учествовање у припремама плана развоја образозавања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и праћење његовог остваривања;
- одржавање и ажурирање базе података о образовању и васпитању и старање о несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства;
- послови у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских средстава за подручје за које је образована школска управа;
- остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама и други послови у складу са законом.

 Седиште је у Зрењанину, Трг слободе бр. 10
Број телефона: 023/534-192, 510-547
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Брoj телефона: 013/341-666; 013/341-687
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине
    Ветеринарска инспекција

Број запослених: 11

Надлежност:

          У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС", број 72/12) Управа за ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу Закона о ветеринарству („Службени гласник РС", број 91/ 05, 30/10, 93/12), Закона о безбедности хране („Службени гласник РС", број 41/ 09), Закона о добробити животиња („Службени гласник РС", број 41/ 09) и Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС" бр. 30/2010) поступа на следећи начин:

          Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене законом.
          Одељење за здравствену заштиту, добробит и следљивост животиња обавља послове који се односе на:
- учествовање у припреми дугорочне стратегије здравствене заштите животиња, програма мера здравствене заштите животиња, посебних програма заштите здравља животиња од заразних болести животиња, програма сертификације газдинстава слободних од заразних болести животиња;
- праћење извршења програма здравствене заштите животиња;
- праћење епизоотиолошке ситуације у Републици и свету;
- праћење спровођења мера на спречавању појављивања, ширења и искорењивања заразних болести;
- прописивање ветеринарско санитарних услова у карантину и објектима у којима се држе, узгајају, и врши промет животиња;
- припрему програма и праћење реализације обележавања, регистрације, праћења кретања и следљивости животиња;
- вођење централне базе обележених и евидентираних животиња, вођење регистра објеката у којима се држе и узгајају животиње;управљање информационим системом здравствене заштите животиња;
- успостављање система сертификације газдинстава слободних од заразних болести животиња;
- праћење и вођење евиденције о појави и престанку заразних и паразитских болести животиња, зооноза и антимикробне резистенци је код животиња и предузетим мерама;
- праћење епизоотиолошке ситуације, као и друге послове одређене Законом.

Шеф Ветеринарске инспекције: Милица Вурдеља
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/30-88-30, лок. 715 и 793

Одељење у Алибунару, Саве Мунћана бр. 1
Број телефона: 013/642-198

Одељење у Пландишту, Војводе Путника бр. 38 (СО Пландиште)
Број телефона: 013/862-240

Одељење у Ковину, ЈНА бр. 5 (СО Ковин)
Број телефона: 013/741-431

Одељење у Белој Цркви, Милетићева бр. 2
Број телефона: 013/853-992

Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445

          Пољопривредна инспекција

Број запослених: 3

1 инспектор у одељењу за пољопривредно земљиште и органску производњу

Инспектор: Милица Станојевић

1 инспектор у одељењу за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу

Инспектор: Љиљана Маринковић
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1 инспектор за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа на подручју Јужнобанатског управног округа

Инспектор: Душан Ђурђевић

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Број телефона: 064/88-18-621

 

Надлежност:

          Област надзора прописана је чланом 11. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 72/2012) и односи се на: коришћење пољопривредног земљишта, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа, контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, етанола, дувана и производа од дувана, стручне пољопривредне службе...а на основу прописа које регулишу те области.

Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/353-221; 30-88-30, лок. 854

          Фитосанитарна инспекција

Број запослених: 2

Надлежност:

          Контрола здравственог стања земљишта и биља на присуство штетних организама, мониторинг као службени процес верификације фитосанитарног стања у земљи, системски надзор биљака на присуство штетних организама који се сматрају посебно опасним за биље, здравствену контролу увезеног биља за које је прописан пост карантински надзор, регистрацију произвођача, дорађивача, прометника и увозника биља, службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља, наређивање фитосанитарних мера (уништавање биља, дезинфекција, дезинсекција итд), контролу ГМО организама у производњи и промету, инспекцијски надзор јавних служби, контролу производње, промета и примене средстава за заштиту и исхрану биља, као и њихово узорковање, контролу производње, дораде, промета и коришћење семена пољопривредног биља и узорковање ради провере декларисаног квалитета, контролу производње, промета садног материјала, препакивање и преатестирање семена пољопривредног биља, нотификација пресретања штетних организама при унутрашњем промету, као и послове по налогу предпостављеног, а на основу прописа.

Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/353-221; 355-898; 30-88-30 лок. 854
Инспектор: Дијана Веселинов

Одељење у Алибунару, Саве Мунћана бр. 1
Број телефона: 013/642-198
Инспектор: Оливера Филиповић

 

Еколошка инспекција

Број запослених: 1

Надлежност:

          Oбављају се послови који се односе на:
- заштиту животне средине од загађивања;
- заштиту и коришћење природних добара и ресурса;
- заштиту од хемијског удеса код севесо постројења;
- контролу хемикалија и биоцидних производазаштиту вода од загађивања и рибарство;
- заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења;
- поступање са отпадом;
- прилагођавање рада инспекције за заштиту животне средине на свим нивоима у Републици Србији захтевима Европске Уније у циљу спровођења Препоруке Савета Европе и Скупштине Европе о -  - - Минималним критеријумима за инспекцију заштите животне средине;
- израду извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора;
- учешће у припреми стручних основа у изради прописа, обављање и других послова у складу са законом.

 

Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445
Инспектор: Слађана Шпан

3. Министарство трговине, туризма и телекомуникација
    Тржишна инспекција

Број запослених: 13

Надлежност:

          На основу члана 19. Закона о министарствима – Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Сектор тржишне инспекције обавља послове државне управе који се односе на: унутрашњу трговину, промет робе и услуга, контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и контролу услуга употреба робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке о пореклу производа, снабдевеност тржишта и цене, спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције, заштиту потрошача, инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове одређене законом.

Начелник инспекције: Биљана Дејановић
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/345-239; 013/30-88-30, лок. 749

Одељење у Алибунару, Саве Мунћана бр. 1
Број телефона: 013/642-198

Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445

4. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

     Инспекција рада

Број запослених: 9

Надлежност:

          Надлежност инспекције рада утврђена је Законом о министарствима кроз дефинисање надлежности Инспектората за рад, као органа управе у саставу Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду који се односи на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка обављања делатности послодавца и друге послове одређене законом.

Начелник инспекције: Биљана Дражевић
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/344-378; 013/30-88-30, лок. 729

Одељење у Вршцу, Светосавски трг бр. 10
Број телефона: 013/835-445

5.             Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, Сектор за санитарни надзор и превентивномедицинску делатност, Одељење за санитарну инспекцију

Број запослених: 4

Надлежности:

          Обезбеђење услова за спровођење активности у области јавног здравља који се односи на друштвену бригу за здравље;
- обављање инспекцијских и са њима повезаних стручних послова који обухватају санитарни надзор у областима заштите становништва од заразних и не заразних болести и изложености дуванском диму, безбедности хране, здравствене исправности предмета опште употребе у производњи и промету јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пића и угоститељство;
- израда упутстава за рад санитарних инспектора;
- давање мишљења у вези са применом прописа у области санитарног надзора;
- давање мишљења у вези са вршењем послова санитарне инспекције;
- решавање у управним стварима у првом степену;
- санитарни надзор у областима и објектима који подлежу санитарном надзору у складу са законом;
- надзор над лицима која подлежу санитарном надзору;
- превентивномедицинску делатност над лицима која су законом стављена под здравствени надзор;
- надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања делатности под санитарним надзором;
- давање мишљења на планска документа, урбанистичке и просторне планове;
- давање мишљења о санитарним условима у поступку издавања акта о урбанистичко – техничким условима у поступцима изградње објекта под санитарним надзором;
- утврђивање испуњености услова у објектима за које није потребна претходна сагласност за рад;
- утврђивање хигијенске исправности воде за пиће;
- надзор над спречавањем и сузбијањем заразних болести;
- поступање по представкама и предлозима грађана;
- по решењу министра надлежног за послове здравља организовање предавања и полагања испита за стицање основних знања о хигијени хране и личној хигијени;
- праћење здравственог стања становништва као и предлагање и предузимање мера за његово унапређење; и друге послове у складу са законом.

Начелник инспекције: Ирен Дани
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одсек у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/352-682; 013/30-88-30, лок. 705

6. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Број заполених: 1

Надлежности:

          У Сектору за инспекцијске послове обављају се следећи послови:
- инспекцијски надзор над применом закона и других прописа који се односе на заштиту животне средине, урбанизма, просторног планирања и изградњу објеката;
- надзор над спровођењем мера предвиђених проценом утицаја на животну средину као и испуњеност услова дефинисаних дозволама које издају надлежни органи;
- вршење прегледа и пријем објеката и издавање решења за почетак рада објекта (о испуњености услова заштите животне средине);
- обављају се послови који се односе на извршење решења о уклањању објеката, пружа стручна помоћ органима, организацијама и грађанима у вези примене прописа из надлежности;
- студијско аналитички послови из делокруга сектора и врше други послови утврђени законом и општим актом.

Одељење у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 063/498-800

Инспектор: Шимон Банчов
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

7. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
      Водна инспекција

Број запослених: 1

Надлежности:

          Врши се инспекцијски надзор у области водопривреде и остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина и обављају други одређени послови у складу са законом.

Одсек у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 063/11-80-740; 013/30-88-30, лок. 703
Инспектор: Саша Гајић

       Шумарско ловна инспекција

Број запослених: 1

Надлежности:

          Обављају се послови везани за:
- газдовање ловиштима,
- предузимање мера за искоришћавање и заштиту животињског света;
- прати се пословање јавног предузећа чији је основач АП Војводина;
- остварује сарадња и координација са надлежним органима Републике, градова и општина;
- обављају се и други одређени послови у складу са законом.

Одсек у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4
Број телефона: 013/355-898; 063/11-80-375
Шумарско ловни инспектор: Зоран Павловић
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.