Законом о државној управи ("Службени гласник РС", број 79/05 и 101/07) уређен је начин образовања управних округа. Уредбом Владе којом се установљавају Управни окрузи ("Службени гласник РС", број 15/06) одређују се њихови називи, подручја и седиште.

Управни округ је подручни центар државне управе који је основан ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе што значи да управни округ чине послови стручних и подручних јединица министарстава на територији округа. Управни округ нема положај органа државне управе тако да не може имати ни сопствене надлежности. Законом о државној управи и Уредбом о управним окрузима јасно су наведени послове које органи државне управе, пре свега одређена министарства могу да обављају у управном округу.

Органи државне управе у Округу могу да обављају један или више следећих послова:

 • да решавају у управним стварима у првом степену односно о жалби кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења;

 • да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења;

 • да врше инспекцијски надзор.

  Надлежности и обавезе  начелника Јужнобанатског управног округа:

 •  за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади Републике Србије;
 •  усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате;
 •  прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад;
 •  прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих;
 •  сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа;
 •  сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом;
 • поставља га Влада на пет година, на предлог министра надлежног за послове управе, према закону којим се уређује положај државних службеника
                                                                                                                 


                                                                                  Шеф Одсека

  - Руководи радом Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку;
  - пружа стручну и административно–техничку помоћ начелнику Управног округа у извршавању послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа, организује стручну и административно техничку подршку Савету Управног округа и обавља послове секретара Савета Управног округа;
  - припрема и израђује акте о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника, пружа стручну помоћ запосленима у остваривању права из радног односа и припрема предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби;
  - припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету и извештаје о утрошку буџетских средстава;
  - припрема и израђује нацрт кадровског плана, обавља послове аналитачара радних места и стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања државних службеника; организује и учествује у поступку јавних набавки;
  - обавља послове којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја и припрема и израђује Плана интегритета органа;
  - обавља послове из области реформе државне управе;
  - обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

                                                      Подршка правним пословима

  - Учествује у изради уговора за потребе Управног округа;
  - припрема материјал за седнице Савета и пружа административно техничку подршку Савету Управног округа;
  - учествује у обављању послова којима се обезбеђује доступност информацијама од јавног значаја и ажурира јавну презентацију Управног округа;
  - учествује у припреми и изради Плана интегритета органа;
  - сарађује са другим органима у поступку остваривања права државних службеника, намештеника и осталих запослених из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања;
  - учествује у припреми и изради нацрта кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника;
  - учествује у спровођењу поступка јавних набавки;
  - обавља послове из области безбедности и здравља на раду;
  - обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

                                                          Финансијско-материјални
                                                         и књиговодствени послови

  - Обрађује, контира и књижи књиговоствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге трезора са помоћном евиденцијом;
  - учествује у припреми предлога финасијског плана за израду Закона о буџету и припрема завршни рачун;
  - израђује периодичне извештаје о извршењу буџета и исте доставља Министарству надлежном за послове финасија;
  - усаглашава реализоване обавезе са одобреним месечним квотама и стара се о економичном трошењу буџетских средстава;
  - усклађује захтеве за пренос средстава са одобреним средствима и припрема и уноси у систем захтеве за плаћање;
  - обавља остале послове по налогу шефа Одсека.

  Радно место за финансијске и обрачунске послове

  - Учествује у финансијском планирању на дневном, месечном и годишњем нивоу и планове уноси у систем;
  - стара се о економичном трошењу буџетских средстава;
  - прима и евидентира књиговодствену документацију;
  - припрема, израђује и уноси захтеве за плаћања у систем;
  - усаглашава реализоване обевезе са одобреним месечним квотама;
  - обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада запослених у Стручној служби;
  - учествује у изради документације за спровођење јавних набавки и потребне документације за попис;
  - обавља остале послове по налогу шефа Одсекa.

  Канцеларијски послови

  - Прима, прегледа и евидентира пошту;
  - формира и заводи предмете, доставља их у рад, разводи кроз доставну књигу и архивира;
  - отпрема пошту и води евиденцију о утрошку поштанских трошкова;
  - даје обавештење странкама у вези кретања предмета;
  - формира базу података пријемне канцеларије;
  - обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

  Оператер-дактилограф

  - Куца и прекуцава текстове и стара се о њиховом уједначеном обликовању, израђује табеле и копије појединих аката или других текстова;
  - врши унос текстова и података на магнетне медијуме за формирање базе података;
  - обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.