Стручна служба је задужена за стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.
          У Стручној служби обављају се послови који се односе на:
- пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
- остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
- пружање стручне и административно - техничке подршке Савету управног округа;
- послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
- управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
- послови оцењивања државних службеника;
- планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
- састављање анализа, извештаја и информација;
- послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
- канцеларијске послове, као што су : пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.

          Стручна служба управног округа, посебно њен део који се односи на рад писарнице, своје поступање базира на процедури и поступцима садржаним у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица.

          Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

- Квалификациона структура запослених

 1.  висока стручна спрема   3   30%
 2.  виша стручна спрема   2   20%
 3.  средња стручна спрема   5   50%

Квалификациона структура запослених у Стручној служби ЈБУО

Однос жена и мушкараца у Стручној служби

1. запослених жена 8 80%
2. запослених мушкараца 2 20%

Однос жена и мушкараца у Стручној служби ЈБУО

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Списак запослених лица и назив радног места у Јужнобанатском управном округу:

Ред. број Име и презиме Назив радног места
1. Дипл. правник Данијела Лончар Начелник
2.
3. Дипл. правник Жељко Павловић Правни послови
4. Дипл. економиста Андријана Ђелмаш Финансијско - материјални и књиговодствени послови
5.  
6. Јадранка Спасић Канцеларијски послови
7.
8. Ивана Стокић Канцеларијски послови
9. Зорица Ока Оператер-дактилограф
10.